Hotline: 0908 737 418
0905 535 369, 0918 870 245
Supremo Team Viewer Any Desk

31 mar 2020   Výkon 1.

V súvislosti s COVID 19 zdravotné poisťovne začali preplácať kód výkonu: 1 - poskytnutie informácií pacientovi.

Po každom zaevidovaní výkonu 1 v súvislosti s COVID19 musíte urobiť do dokumentácie pacienta lekársku správu.

Ak tento kód použiť v program SOSW nemôžete, skontrolujte zaevidovanie v týchto nastaveniach:

1. Kódovníky pre výkony - Liečebný poriadok - výkon tu musí byť zadaný s počtom bodov 80 - ak nie je, treba vpravo použiť tlačidlo import, odznačiť všetko, označiť len kód výkonu 1 a použiť import. 

2. Kódovníky pre výkony - Odbornosť - ak tu kód výkonu nie je použite nový, vyberte ho a uložte.

3. V kódovníkoch pre výkony - Výkony hradené ZP osobitnou sadzbou si pre jednotlivé poisťovne nastavte buď výkon 1 hradený priamo sumou, alebo zvýšeným počtom bodov. Podľa pokynov od jednotlivých ZP.

Po každom zaevidovaní výkonu 1 v súvislosti s COVID19 musíte urobiť do dokumentácie pacienta lekársku správu.

 

 

zdroj: PAP